Gomarus College

Identiteit

Het Gomarus College is een gereformeerde school. Het gereformeerde karakter van de school vormt de reden van haar bestaan. De binding tussen de school en de ouders is van groot en blijvend belang: de school wil onderwijs bieden dat in het verlengde van de opvoeding thuis ligt. De ouders maken onlosmakelijk deel uit van de gemeenschap die gevormd wordt binnen en rond de school. Een school waarbinnen leerlingen worden opgevoed en onderwezen, zodat ze op een goede manier volwassen worden. Of zoals ons motto het zegt: leren voor je Leven! In ons identiteitsdocument verwoorden wij wat dit voor ons als school betekent. 

Aanmeldingsgesprek

Wij voeren met alle ouders waarvan het eerste kind naar het Gomarus College gaat een aanmeldingsgesprek. Dat gesprek wordt gevoerd met een vertegenwoordiger van het bestuur en met een lid van het management van de vestiging. In dat gesprek staan de volgende vragen centraal:

  • is er sprake van aansluiting tussen de uitgangspunten van het gereformeerde onderwijs op school en datgene wat uw zoon/ dochter thuis meekrijgt in de opvoeding
  • stemt u als ouders er op grond van uw overtuiging mee in dat in het onderwijsproces op school God en Zijn Woord (zoals samengevat in de drie Formulieren van Eenheid) een centrale plaats krijgen. Dit komt op school naar voren in de pedagogische relatie tussen de leerkrachten en de leerlingen en is bepalend voor de onderlinge relaties tussen leerlingen op school.

Op elke vestiging is een commissie benoemd die de aanmeldingsgesprekken voor zijn rekening neemt.

Ouderverklaring

In het gesprek vragen wij u de ouderverklaring te ondertekenen. Met de ondertekening van de verklaring geeft u aan dat u er van harte mee instemt dat het onderwijs op het Gomarus College gebaseerd is op de al genoemde uitgangspunten.

Na het aanmeldingsgesprek

Het College van Bestuur neemt binnen 14 dagen een besluit over de toelating.