Gomarus College

Ondersteuning

Soms heeft een leerling (extra) ondersteuning nodig. Het Gomarus College biedt deze leerlingen die ondersteuning. Dit begint in de klas. Daar is de mentor de spil in de ondersteuning van de leerling. Voor goede ondersteuning is een zorgvuldige afstemming tussen ouder en school belangrijk.
Waar nodig kan hulp ingeroepen worden bij het Orthopedagogisch en Didactisch centrum (OPDC) van het Gomarus College. Soms wordt externe ondersteuning geboden.

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het Gomarus College participeert in samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Iedere locatie heeft zijn eigen ondersteuningsprofiel waarin beschreven wordt hoe leerlingen extra hulp krijgen.

Extra ondersteuning bij het leren

Soms lukt het een leerling niet om zonder ondersteuning het diploma te halen. Vaak wordt vanuit het basisonderwijs al aangegeven dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Deze extra ondersteuning wordt vooral gegeven in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelperspectief plan (OPP) opgesteld. In dit plan staan de gemaakte afspraken over de begeleiding van de leerling. 

Natuurlijk speelt de mentor een belangrijke rol in het signaleren van problemen. Zijn/haar taak is om de leerlingen met extra ondersteuning goed in de gaten te houden en in te grijpen als het mis dreigt te gaan. Ook onderhoudt de mentor het contact met de ouders of verzorgers en leerlingen. 

OPDC (Orthopedagogisch Didactisch Centrum)

Het OPDC is een kenniscentrum voor leren, opvoeding en gedrag en kent de volgende afdelingen:

OPDC-Onderzoek & begeleiding
De begeleiding wordt geboden vanuit een multidisciplinair team, flexibel in te zetten op alle locaties van het Gomarus College. Het OPDC houdt zich bezig met onderzoek, handelingsgerichte diagnostiek, oplossingsgerichte leerlingbegeleiding, psycho-educatie, spreekuur op locatie voor leerlingen en docenten, crisisinterventie en (preventieve) consultatie, ook met toeleverende basisscholen. Tevens heeft het OPDC een adviesfunctie naar externe hulpverlening.

OPDC-lesplaats
Het Gomarus College heeft een eigen voorziening voor de opvang van:

 • Nieuwe leerlingen die een veilige start in het voortgezet onderwijs nodig hebben.
 • Leerlingen die tijdelijk niet in hun eigen klas kunnen zijn.
 • Thuiszittende leerlingen

Er is ruimte voor twee groepen. De verblijfsduur varieert van kortdurende contacten tot maximaal 2 jaar, afhankelijk van de reden van plaatsing.

OPDC-advies
OPDC-advies geeft advies bij plaatsings- en begeleidingsvraagstukken en bestaat uit:

 • Jurrien Robbe, voorzitter
 • Jan Ger Werkman, (traject)begeleider
 • Els van der Vegt, psycholoog

Aanmelden via advies@opdcgomarus.nl

Contact
 Lesplaats  Onderzoek & Begeleiding en Advies
 Vondelpad 3  Vondelpad 3
 9721 LX Groningen  9721 LX Groningen
 tel: (050) 524 45 59  Tel: (050) 524 45 66


  

Extra ondersteuning aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie

Leerlingen met dyslexie hebben in de klas recht op de volgende faciliteiten:

 • Langer tijd voor toetsen, proefwerken en schriftelijke overhoringen.
 • Mondelinge toetsen in bepaalde omstandig­heden/onder bepaalde voorwaarden voor talen, geschiedenis en aardrijkskunde (als de schriftelijke toets onvoldoende gemaakt is).
 • Geen onverwachte mondelinge leesbeurten in de klas bij vreemde talen.
 • Recht op kopieën van aantekeningen (als er sprake is van grote hoeveelheden aantekeningen).
 • Toetsen in vergroot en/of aangepast lettertype.
 • Kopiëren van leergedeelten uit boeken om zelf met markeerstift belangrijke gedeelten te kunnen aanstrepen in de leerstof.
 • Luisterboeken bij de vreemde talen en/of video­verfilmingen van boeken (wanneer aanwezig!)
 • In overleg methodes op (luister-)cd.
 • Spelling wordt niet of voor max.20 % meegeteld. Spellingsregels worden wel meegeteld.

Leerlingen met dyscalculie hebben in de klas recht op de volgende faciliteiten:

 • Langer tijd voor toetsen en schriftelijke overhoringen.
 • Een aangepaste toets qua hoeveelheid en soort sommen.
 • Gebruik van rekenmachine, rekenkaarten en/of extra kladpapier, ook bij toetsen.
 • Geen onverwachte toetsen of rekenbeurten voor de klas.
 • Recht op kopieën van aantekeningen (als er sprake is van grote hoeveelheden aantekeningen).
 • Toetsen in vergroot en/of aangepast lettertype.

Leerlingen stemmen met de mentor of vakdocent af waar ze gebruik van willen maken.

Externe hulp

Als school doen we heel veel voor leerlingen en van ouders verwachten we dat ze hun kinderen thuis ondersteunen. Soms is er toch nog extra hulp nodig die niet door de school of de ouders gegeven kan worden. Die extra hulp kan gegeven worden door een externe partij. Wij werken samen met een huiswerkinstituut en een jeugdzorgaanbieder die bij ons ruimte huren om leerlingen te begeleiden. Deze organisaties zijn geen onderdeel van het Gomarus, maar sluiten wel aan bij de geloofsovertuiging van ouders en kind. U moet dus als ouder zelf contact opnemen met deze organisaties als u van hun expertise en begeleiding gebruik wilt maken. Het zijn beide stichtingen en dus hoeven zij geen winst te maken. Hieronder vindt u een korte omschrijving van de mogelijkheden die deze organisaties bieden.

Jeugdzorgaanbieder PIM
PIM: Persoonlijk (de begeleiding is heel persoonlijk en op maat), Innovatief (als kleine jeugdzorgaanbieder kunnen wij nieuwe vormen van begeleiding ontwikkelen), Maatschappijgericht (al onze begeleiding is uiteindelijk gericht op zelfredzaamheid in de maatschappij).

PIM heeft een WTZi-erkenning. Na schooltijd worden jongeren met ASS, ADHD, ODD etc. geholpen in het verbeteren van hun (sociale) zelfredzaamheid. O.a. door trainingen en door begeleiding bij het structureren en organiseren van hun algemene dagelijkse handelingen. Omdat regelmaat zo belangrijk is komen de meeste jongeren vier middagen naar de begeleiding. Medewerkers van PIM kunnen u ook informatie geven over en hulp bij het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in natura (dan wordt de begeleiding betaald door uw gemeente) en advies geven over onderzoeksmogelijkheden.

PIM organiseert elk jaar op de laatste twee dagen van de zomervakantie het traject 'Ontspannen Naar School'. Dat is bedoeld voor de aankomende leerlingen die echt nog steeds heel erg op zien tegen de verandering van school. Dat betreft meestal jongeren met ASS en AD(H)D, maar ook kinderen die erg gepest zijn geweest en / of sociaal niet erg vaardig zijn. Het is een toegepaste Sociale Vaardigheidstraining.

Informatie: J. de Goede, telefoon: (050) 524 45 57 / (06) 16 00 67 31. 
Mail: info@stichtingpim.nl, site: www.stichtingpim.nl.

Huiswerkinstituut STUDIEpunt
STUDIEpunt is een huiswerkinstituut, waar leerlingen die vast dreigen te lopen op school (‘hij kan het wel, maar het komt er niet uit’), na schooltijd geleerd worden hoe ze hun werk moeten plannen en leren. Zij proberen echt een (werk) gedragsverandering te bewerkstelligen. Brugklassers kunnen ze vanaf het begin goede studiegewoonten en –vaardigheden bijbrengen. Als ouders betaalt u voor deze begeleiding. Als uw huishoudbudget dat niet toe staat, kunt u samen met de ondersteuningscoördinator van de vestiging van uw kind STUDIEpunt verzoeken om het tarief voor u (tijdelijk) te verlagen.

Informatie: J. de Goede, telefoon: (050) 524 45 57 / (06) 16 00 67 31. 
mail: info@studiepuntnoord.nl, site: www.studiepuntnoord.nl.