Gomarus College

Ondersteuning

Soms heeft een leerling (extra) ondersteuning nodig. Het Gomarus College biedt deze leerlingen die ondersteuning. Dit begint in de klas. Daar is de mentor de spil in de ondersteuning van de leerling. Voor goede ondersteuning is een zorgvuldige afstemming tussen ouder en school belangrijk.
Waar nodig kan hulp ingeroepen worden bij het Orthopedagogisch en Didactisch centrum (OPDC) van het Gomarus College. Soms wordt externe ondersteuning geboden.

Het Gomarus College participeert in samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Iedere locatie heeft zijn eigen ondersteuningsprofiel waarin beschreven wordt hoe leerlingen extra hulp krijgen.

LWOO/ondersteuning op basis van leerrendement

Soms lukt het een leerling niet om zonder ondersteuning het diploma te halen. Hiervoor is het leerweg ondersteunend onderwijs of ondersteuning op basis van leerrendement. Deze ondersteuning wordt vooral gegeven in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelperspectief plan (OPP) opgesteld. In dit plan staan de gemaakte afspraken over de begeleiding van de leerling. 

Natuurlijk speelt de mentor een belangrijke rol in het signaleren van problemen. Zijn/haar taak is om de leerlingen met extra ondersteuning goed in de gaten te houden en in te grijpen als het mis dreigt te gaan. Ook onderhoudt de mentor het contact met de ouders of verzorgers en leerlingen. 

Het aanvragen van LWOO
LWOO of ondersteuning op basis van leerrendement wordt aangevraagd op basis van het door de basisschool aangeleverde onderwijskundig rapport. De coördinator LWOO stelt een aanvraag voor LWOO of een OPP op basis van leerrendement op, waar nodig in samenwerking met het OPDC.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider passend onderwijs: J.Robbe j.robbe@gomaruscollege.nl

OPDC (Orthopedagogisch Didactisch Centrum)

Het OPDC is een kenniscentrum voor leren, opvoeding en gedrag en kent de volgende afdelingen:

OPDC-Onderzoek & begeleiding
De begeleiding wordt geboden vanuit een multidisciplinair team, flexibel in te zetten op alle locaties van het Gomarus College. Het OPDC houdt zich bezig met onderzoek, handelingsgerichte diagnostiek, oplossingsgerichte leerlingbegeleiding, psycho-educatie, spreekuur op locatie voor leerlingen en docenten, crisisinterventie en (preventieve) consultatie, ook met toeleverende basisscholen. Tevens heeft het OPDC een adviesfunctie naar externe hulpverlening.

OPDC-lesplaats
Het Gomarus College heeft een eigen voorziening voor de opvang van:

  • Nieuwe leerlingen die een veilige start in het voortgezet onderwijs nodig hebben.
  • Leerlingen die tijdelijk niet in hun eigen klas kunnen zijn.
  • Thuiszittende leerlingen

Er is ruimte voor twee groepen. De verblijfsduur varieert van kortdurende contacten tot maximaal 2 jaar, afhankelijk van de reden van plaatsing.

OPDC-advies
OPDC-advies geeft advies bij plaatsings- en begeleidingsvraagstukken en bestaat uit:

  • Jurrien Robbe, voorzitter
  • Jan Ger Werkman, (traject)begeleider
  • Els van der Vegt, psycholoog

Aanmelden via advies@opdcgomarus.nl

Contact
 Lesplaats  Onderzoek & Begeleiding en Advies
 Vondelpad 3  Vondelpad 4, kamer 1.12
 9721 LX Groningen  9721 LX Groningen
 tel: (050) 524 45 59  Tel: (050) 524 45 66


  

Externe hulp

Als school doen we heel veel voor leerlingen en van ouders verwachten we dat ze hun kinderen thuis ondersteunen. Soms is er toch nog extra hulp nodig die niet door de school of de ouders gegeven kan worden. Die extra hulp kan gegeven worden door een externe partij. Wij werken samen met een huiswerkinstituut en een begeleidingscentrum die bij ons ruimte huren om leerlingen te begeleiden. Deze organisaties zijn geen onderdeel van de GSG maar sluiten wel aan bij de geloofsovertuiging van ouders en kind. U moet dus als ouder zelf contact opnemen met deze organisaties als u van hun expertise en begeleiding gebruik wilt maken. Hieronder vindt u een korte omschrijving van de mogelijkheden die deze organisaties bieden.

Begeleidingscentrum
Het begeleidingscentrum heeft een WTZi-erkenning. Na schooltijd worden jongeren met ASS, ADHD, ODD etc. geholpen in het verbeteren van hun (sociale) zelfredzaamheid. O.a. door trainingen en door begeleiding bij het structureren en organiseren van hun algemene dagelijkse handelingen. Omdat regelmaat zo belangrijk is komen de meeste jongeren vier middagen naar de begeleiding. Medewerkers van het begeleidingscentrum kunnen u ook informatie geven over en hulp bij het aanvragen van een PGB en advies geven over onderzoeksmogelijkheden.
Informatie: J. de Goede, telefoon: (050) 524 45 57 / (06) 16 00 67 31. 
Mail: contact@gsgplus.nl, site: www.gsgplus.nl.

Huiswerkinstituut
Studiepunt is een huiswerkinstituut, waar leerlingen die vast dreigen te lopen op school (‘hij kan het wel, maar het komt er niet uit’), na schooltijd geleerd wordt hoe ze hun werk moeten plannen en leren. Wij proberen echt een (werk) gedragsverandering te bewerkstelligen. Brugklassers kunnen we vanaf het begin goede studiegewoonten en –vaardigheden bijbrengen. Als ouders betaalt u voor deze begeleiding.
Informatie: J. de Goede, telefoon: 
(050) 524 45 57 / (06) 16 00 67 31. 
mail: contact@gsgplus.nl, site: www.studiepuntnoord.nl.