Ouderverklaring

Tijdens het aanmeldingsgesprek vragen wij u onderstaande ouderverklaring te ondertekenen. Met de ondertekening van de verklaring geeft u aan dat u er van harte mee instemt dat het onderwijs op het Gomarus College gebaseerd is op de al genoemde uitgangspunten.

Ouderverklaring
Het Gomarus College is een gereformeerde school gebaseerd op de gereformeerde leer, zoals samengevat in de 3 Formulieren van Eenheid.

De vijf punten die de kern van het christelijk geloof vormen zijn:

 • Wij zijn op aarde om de drie-enige God te dienen, onze Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, een God die naar ons toe komt, soli Deo gloria.
 • Jezus Christus staat centraal in ons geloof, door Hem mogen we als blijde maar vooral verloste christenen leven,solus Christus.
 • Wij willen leven vanuit Gods Woord alleen, de Bijbel, sola scriptura.
 • Wij zijn uit genade door Christus behouden, sola gratia.
 • Wij krijgen geloof door Gods Geest die in ons werkt, sola fide.

Als gereformeerde christenen onderscheiden wij ons vervolgens met de volgende overtuiging:

 • God is de eerste (uitverkiezing), Hij kiest eerst voor ons, voordat wij voor Hem kiezen. Dit komt tot uitdrukking in doop en belijdenis.
 • God is de Schepper van de wereld. Deze werkelijkheid waarin wij leven is Gods werkelijkheid.
 • God is een sprekende God: Zijn woord staat centraal in ons leven
 • Jezus Christus, Zoon van God vergadert zich een volk, daarom behoren wij tot een kerkelijke gemeenschap
 • Jezus Christus is voor ons gestorven, maar Hij is ook weer opgestaan uit de dood. Het leven van christenen wordt daarom gekenmerkt door aanvechting én vreugde, door strijd én overwinning, door zwakheid én kracht, door zonde én vergeving, door gebrokenheid én verwachtingsvolle hoop.
 • Jezus Christus zal terugkomen, om alles nieuw te maken. We leven vanuit het besef van die wederkomst.

Deze overtuiging dragen bestuur en medewerkers van het Gomarus College actief uit, in het onderwijsproces (klimaat en inhoud) en in alle onderlinge contacten. Ook van leerlingen wordt verwacht dat zij zich hierdoor laten leiden.

In de praktijk betekent dit voor ons onderwijs het volgende:
Het Gomarus College:

 • Draagt op professionele manier kennis over die voldoet aan de wettelijke normen.
 • Draagt de kennis over van God en de Bijbel volgens de gereformeerde leer
 • Leert leerlingen hoe ze zelfstandig in het leven kunnen staan, hoe ze moeten samenwerken in sociale verbanden, en hoe ze verder kunnen leren.
 • Leert leerlingen een christelijke (sociale) houding waarin naastenliefde, vergeving, respect, dienen en zelfbeheersing centraal staan.
 • Is bezig met de ontwikkeling van Gods kinderen
 • Leert leerlingen beseffen dat ze uniek en waardevol voor God zijn.
 • Leert leerlingen hoe ze kunnen blijven kiezen voor God en een christelijk leven
 • Leert leerlingen als een gelukkig christen te leven, ondanks alle beperkingen en tegenslagen.