Praktische informatie

Financieel

Hoewel de overheid een groot deel van de kosten voor voortgezet onderwijs betaalt, worden de schoolkosten niet helemaal gedekt. Vandaar dat u als ouder bijdraagt aan het schoolgeld van uw kind. De boeken die voor het reguliere curriculum nodig zijn, zijn gratis. Een deel van het lesmateriaal ook.

Ouderbijdrage

De school vraagt van de ouders van de leerling een ouderbijdrage, dit is een vrijwillige bijdrage. De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: de algemene bijdrage die voor alle leerlingen hetzelfde is en een leerlinggebonden ouderbijdrage. 

Het algemene deel wordt besteed aan:

Ouderbijdrage identiteit  
 - Materiaal voor dagopeningen  € 5,00
 - No Apologies/reLEGS € 5,00
 - Lidmaatschap LVGS € 12,50
 - Kerkgeschiedenis/Bijbelkennis/ethiek € 5,00
Ouderbijdrage zorg € 25,00
Ouderbijdrage schoolkosten                        
 - In de school aanwezige bijbels     € 2,50
 - Schoolongevallenverzekering € 2,50
 - Kluisjes € 5
Totaal algemene ouderbijdrage € 62,50

Het leerlinggebonden deel is een bijdrage waarvan het bedrag afhankelijk is van de locatie, de schoolsoort of het vakkenpakket van uw kind.

Verzekering voor leerlingen

Ten behoeve van alle ingeschreven leerlingen is een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt tijdens het verblijf in de school of op het schoolterrein, en ook tijdens het deelnemen aan activiteiten of bijeenkomsten die door de school zijn georganiseerd. De verzekering geldt ook voor de tijd die nodig is om naar school, een bijeenkomst en dergelijk te gaan en omgekeerd. Verzekerd zijn de volgende bedragen:

Bij overlijden  €12.500,00
Bij algehele blijvende invaliditeit of een percentage daarvan bij gedeeltelijk blijvende invaliditeit  €60.000,00     
Maximaal voor kosten van geneeskundige behandeling en verpleging  €3.000,00
Maximaal voor kosten van tandheelkundige behandeling per beschadigd element  €3.000,00
 
Maximaal voor reiskosten t.b.v. ouders/verzorgers € 0,19 per km  €100,00
Schade als gevolg van agressie en geweld  €1.500,00

De twee punten over geneeskundige en tandheelkundige behandeling gelden als aanvulling op ziekenfonds en ziektekostenverzekering.

Voor leerlingen die een stage volgen, geldt de ongevallendekking ook tijdens de stageperiode. In de aansprakelijkheidsverzekering van de school is meeverzekerd schade die leerlingen toebrengen aan goederen op het stageadres.De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan kleding, (brom)fiets, auto of andere waardevolle voorwerpen. Ook voor diefstal is de school niet aansprakelijk. Schade die door leerlingen wordt veroorzaakt aan gebouwen, meubilair, sanitair, enz. wordt op de ouders verhaald.

Tegemoetkomingen

Studiefonds
In de provincie Groningen kan een tegemoetkoming in de reis- en studiekosten worden aangevraagd. De tegemoetkoming is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Voor de voorwaarden en meer informatie: Provincie Groningen www.studiefondsgroningen.nl of bel 050-316 43 21.

Hebt u een bijstandsuitkering of een laag inkomen? En betaalt u voor uw schoolgaande kinderen een ouderbijdrage? Dan kunt u soms een vergoeding krijgen van de gemeente. Informeer bij uw eigen gemeente of u daarvoor in aanmerking komt.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Voor meer informatie: www.leergeld.nl

Kindgebonden budget
Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op: www.toeslagen.nl

Tegemoetkoming reiskosten
Afhankelijk van uw inkomen kunt u voor financiële ondersteuning van de vervoerskosten een beroep doen op de Stichting Vrienden van Gomarus. Kijk voor meer informatie op onze website: vervoer